Braneckého 25, 949 01 Nitra

0908 705 574 info@motorgas.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“)

Ochrana osobných údajov klientov a iných fyzických osôb (ďalej ako „dotknuté osoby“) je pre
podnikateľské subjekty MotorGas s.r.o. a Peter Vaňo MotorGas (ďalej len podnikateľské subjekty)
dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom tieto podnikateľské subjekty spracúvajú pri
výkone svojej podnikateľskej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti. Uverejnením nižšie
uvedených ustanovení čl. 13 a 15-22 GDPR na webstránkach si tieto podnikateľské subjekty plnia
svoju informačnú povinnosť v zmysle GDPR. Spoločnosť MotorGas s.r.o. ,Braneckého 25, 949 01
Nitra, IČO: 47590629 a Peter Vaňo Motorgas , sídlo Cabaj-Čápor 463 , 951 17 Cabaj-Čápor
,pracovisko Braneckého 25 , 94901 NITRA, IČO: 32752865 sú prevádzkovateľmi v zmysle ustanovení
čl. 4 bod 7 GDPR.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, ktorá je kontaktným bodom pre zodpovedanie
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí
dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: motorgas@motorgas.sk. Fyzická osoba,
ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva na základe jej dobrovoľného poskytnutia (ďalej aj
ako „dotknutá osoba“) berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje v
informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodný názov, právna
forma, adresa, PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, bankové spojenie (ďalej ako
„osobné údaje“). Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva dovtedy, kým je to potrebné na účely, na
ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najdlhšie na obdobie 10 rokov.

Účelom spracovania osobných údajov je vykonávanie podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa
prostredníctvom zmluvných vzťahov s fyzickými osobami (uzatvorených na základe Obchodného
zákonníka) – právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods.
1 písm. b) GDPR plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (na základe osobitných zákonov v
oblasti účtovníctva a správy daní) – právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie
zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR zasielanie informačných emailov o akciových
ponukách produktov – právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nedochádza. Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR
dotknutá osoba berie na vedomie, že:

 • má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom;
 • má právo požadovať od prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
  spracúvania;
 • má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
 • má právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak poskytla na spracovanie osobných údajov
  súhlas,
 • má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného
  na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to zaslaním emailu na adresu:
  motorgas@motorgas.sk

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak, následkom
neposkytnutia osobných údajov nebude možné účel, na ktorý sa jej osobné údaje takýmto spôsobom

spracúvajú, zo strany prevádzkovateľa plniť; zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému
individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Podľa ustanovenia čl. 15 GDPR Právo na prístup k osobným údajom má dotknutá osoba právo získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu
tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania;
kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo
budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné
organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie; existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných
údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné
údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto
prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie
kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré
dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala
o iný spôsob.

Podľa ustanovenia čl. 16 GDPR Právo na opravu má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracovania
má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového prehlásenia.

Podľa ustanovenia čl. 17 GDPR Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)má dotknutá osoba právo
na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je
splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa
článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba
namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR; osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; Vyššie uvedené právo dotknutej
osoby sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na
informácie; na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného
záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3
GDPR; na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podľa ustanovenia čl. 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania má dotknutá osoba právo na to,
aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: dotknutá osoba
napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21

ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutá osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto
osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej
fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo
členského štátu.

Podľa ustanovenia čl. 19 GDPR Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním
osobných údajov alebo obmedzením spracúvania prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi,
ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa
to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto
príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Podľa ustanovenia čl. 20 GDPR Právo na prenosnosť údajov, dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho,
aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na
súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá
osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa tohto bodu právo na prenos
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to
technicky možné. Uplatňovaním práva uvedeného v tomto odseku nie je dotknuté právo na
vymazanie podľa článku 17 GDPR (bod 8 vyššie). Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľov.

Podľa ustanovenia článku 21 GDPR Právo namietať dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba má právo uplatňovať svoje právo namietať
automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Podľa ustanovenia čl. 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Dotknutá
osoba má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo
plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo je rozhodnutie povolené
právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa
zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutá osoby.

Podľa ustanovenia článku 34 GDPR Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
má dotknutá osoba právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne
povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na to, že jej prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej
vety sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: prevádzkovateľ prijal primerané
technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa
porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné
údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad
šifrovanie prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby pravdepodobne už nebude mať dôsledky; by to vyžadovalo neprimerané
úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné
opatrenie, čím sa zaručí, že dotknutá osoba bude informovaný rovnako efektívnym spôsobom.
Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sú podnikateľské
subjekty povinné vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo sa stanú
neaktuálnymi. Podnikateľské subjekty si týmto vyhradzujú právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť
a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene týchto podmienok, táto zmena bude
daná do pozornosti všeobecným oznámením na webstránkach alebo osobitným oznámením
prostredníctvom emailu.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018.